Tjenester

Tjenester

A-1 Revisjon og Rådgivning AS sin hovedmålsetting er å kunne tilby sine kunder effektiv revisjon og rådgivning av høy kvalitet til en fornuftig pris.

En stor del av næringsvirksomheten i Norge skjer gjennom såkalte eier/driver selskap hvor eier/eiere alene står for den daglige drift. Som det fremgår under er næringsvirksomhet underlagt en rekke rammebetingelse, lover, regler og forskrifter.

Bruk revisor aktivt som en ressurs som kjenner din/deres virksomhet, og frigjør tid til å fokusere på driften av ditt eget selskapet.

Lær dere til å forstå regnskapet, og bruk det som et styringsverktøy for bedriften. Sammen kan vi se på mulig effektivisering av rutiner.
A-1 Revisjon og Rådgivning AS legger opp til et nært samarbeide med sine kunder, med løpende kontakt når det er behov for det.

Revisjon

I forhold til revisjonsplikt er hovedregelen at alle med regnskapsplikt etter regnskapsloven også har revisjonsplikt. Det imidlertid innført en del fritak fra reglene som blant annet gjør at aksjeselskaper med driftsinntekter under kr 6 mill. og balansesum under kr 23 mill.
For øvrig er det en del andre typer foretak som har fritak fra revisjonsplikten så lenge driftsinntektene ikke overstiger kr 6 mill..

Formålet med revisjon er å øke de tiltenkte brukernes tillit til regnskapet. Dette oppnås ved at revisor gir uttrykk for en mening om hvorvidt regnskapet i det alt vesentlige er utarbeidet i samsvar med det gjeldende rammeverket for finansiell rapportering.

Det som revideres er enhetens regnskap inkludert noteopplysninger. For ikke små foretak kommer årsberetning og kontantstrømoppstilling i tillegg. Som små foretak regnes i grove trekk virksomheter som (for et eventuelt samlet konsern) på balansedagen ikke overstiger grensene for to av følgende tre vilkår:

1. salgsinntekt: 70 millioner kroner,
2. balansesum: 35 millioner kroner,
3. gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk
Det kan være noen tilleggsbestemmelser, som ikke nevnes nærmere her.
Styret og eventuell daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. og det er utarbeidet av enhetens ledelse og styre som står ansvarlig for utarbeidelsen av dette.

En revisjon i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene) gjennomføres ut fra forutsetningen om at ledelsen og styret har erkjent visse oppgaver og plikter som er grunnleggende for gjennomføringen av revisjonen. Revisjonen av regnskapet fritar ikke ledelsen eller dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll (styret), for deres ansvar.

Etter A-1 Revisjon og Rådgivning AS sin mening er revisjon noe mer enn å avgi en revisjonsberetning. Kundene skal oppleve revisor som en god samtalepartner som gir verdi ut over den lovpålagte revisjonen.

Som en naturlig forlengelse av revisjonen vil det ofte være hensiktsmessig at vi forestår den tekniske utarbeidelsen av årsregnskap og skattemelding.

Øvrig bistand

Av øvrig bistand kan nevnes:

  • Arv og generasjonsskifte
  • Bistand ved kjøp og salg av virksomhet
  • Effektivisering av rutiner
  • Endring av selskapsopplysninger – papirer i forbindelse med kapitalendringer, vedtekter med mer
  • Etablering og omorganisering av virksomhet
  • Fusjon og fisjon
  • Samordnet registermelding – meldinger til Brønnøysund
  • Skatterådgivning
  • Valg av selskapsform
  • Rettledning i forbindelse med lovpålagt styrerapportering, samt eierskapsdokumentasjon i form av generalforsamlingsprotokoller med mer.

Ved behov får vi bistand fra dyktige samarbeidspartnere.

Har du spørsmål?

​Vi har rask responstid og er alltid ​tilgjengelig for å svare på dine spørsmål.

Send oss en henvendelse via skjemaet, eller ring oss på telefon
+47 63 83 96 22 / +47 915 67 418